Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 477/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sochaczewie z 2016-03-02

Sygn. akt I Ns 477/14

POSTANOWIENIE

Dnia 2 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Sochaczewie, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR Agnieszka Pszeniczna

Protokolant: sekr. sąd. Damian Piątek

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w S.

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we W.

przy udziale Ł. R., W. R. reprezentowanego przez kuratora procesowego E. M. (1) i małoletniej M. R. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę M. J.

o stwierdzenie nabycia spadku po E. R.

I.  stwierdza, że spadek po E. R. (nazwisko rodowe: T.), córce J. Z. i M., zmarłej dnia 6 stycznia 2013 r. w S., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w S., na podstawie ustawy nabyli wdowiec W. R. (syn F. i J., PESEL (...)) oraz synowie Ł. R. (syn W. J. i E. M. (2), PESEL (...)) i P. R. (syn W. J. i E. M. (2)) po 1/3 (jednej trzeciej) części każdy z nich;

II.  przyznaje kuratorowi procesowemu E. M. (1) wynagrodzenie za podjęte w sprawie czynności w kwocie 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) i nakazuje wypłacić je w całości z zaliczki zaksięgowanej pod poz. 15/0205;

III.  oddala wniosek (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we W. o zasądzenie na jego rzecz od uczestników Ł. R., W. R. i M. R. kosztów postępowania.

Sygn. akt I Ns 477/14

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego w Sochaczewie

z dnia 2 marca 2016 r.

Wnioskodawca (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po E. R.. Swój interes w złożeniu wniosku uzasadniał istnieniem wierzytelności wobec zmarłej dłużniczki stwierdzonej tytułem wykonawczym wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt VI Nc-e 1164205/12. Dodatkowo wniósł o zasądzenie kosztów postępowania w łącznej kwocie 541,00 zł, na którą składała się opłata od wniosku w kwocie 50,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 240,00 zł (czterokrotna stawka minimalna z uwagi na nakład pracy pełnomocnika i stopień przyczynienia się do rozstrzygnięcia sprawy), opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, opłata od wniosku o wskazanie następców prawnych wraz z pełnomocnictwem w kwocie 48,00 zł, opłata za odpis skrócony aktu zgonu E. R. wraz z pełnomocnictwem w kwocie 39,00 zł, opłata za odpis skrócony aktu małżeństwa W. R. wraz z pełnomocnictwem w kwocie 39,00 zł, opłata za informację o aktualnym miejscu zamieszkania W. R. wraz z pełnomocnictwem w kwocie 48,00 zł oraz zaliczka na kuratora dla W. R. w kwocie 60,00 zł.

Uczestnicy postępowania Ł. R., małoletnia M. R. oraz kurator procesowy dla nieznanego z miejsca pobytu W. R. przyłączyli się wniosku.

Sąd ustalił, co następuje :

Spadkodawczyni E. R. zmarła dnia 6 stycznia 2013 r. w S., gdzie ostatnio stale przed śmiercią zamieszkiwała. Zmarła jako zamężna z W. R.. Miała dwóch synów Ł. R. i P. R., który zmarł po niej – w dniu 25 grudnia 2013 r. – jako kawaler, pozostawiając małoletnią córkę M. R.. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu.

Żaden ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia po spadkodawczyni, nie odrzucił spadku ani nie został uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia. Do spadku nie wchodziło gospodarstwo rolne ani udział spadkodawczyni w takim gospodarstwie.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu E. R. (k. 12) i P. R. (k. 56), odpis skrócony aktu małżeństwa W. R. (k. 13), odpis skrócony aktu urodzenia Ł. R. (k. 31), zapewnienie spadkowe Ł. R. (k. 51-52)).

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów: odpisu skróconego aktu zgonu E. R. (k. 12) i P. R. (k. 56), odpisu skróconego aktu małżeństwa W. R. (k. 13) i odpisu skróconego aktu urodzenia Ł. R. (k. 31), gdyż stanowią dokumenty urzędowe, a ponadto ich autentyczność i prawdziwość nie była przez uczestników kwestionowana.

Sąd oparł swoje ustalenia także na dowodzie z zapewnienia spadkowego złożonego przez Ł. R. (k. 51-52), bowiem jego treść pokrywała się ze złożonymi dokumentami, a uczestnicy go nie kwestionowali.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu (art. 926 § 1 k.c.).

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 k.c.).

Ze względu na brak testamentu sporządzonego przez spadkodawczynię dziedziczenie po niej nastąpiło na podstawie ustawy, czyli zgodnie z wyżej przedstawioną regulacją prawną. W ustalonym stanie faktycznym należy zatem stwierdzić, że skoro spadkodawczyni E. R. w chwili śmierci była mężatką i miała dwóch synów, to spadek po niej dziedziczą z mocy ustawy w równych częściach, czyli po 1/3 – mąż W. R. oraz synowie Ł. R. i P. R. i w taki też sposób Sąd orzekł jak w punkcie I postanowienia.

Orzeczenie zostało wydane na podstawie wyżej cytowanych przepisów prawa oraz art. 669 k.p.c.

Wysokość stawki wynagrodzenia dla kuratora procesowego ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu W. R. Sąd określił biorąc pod uwagę nakład pracy i rodzaj sprawy na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1476) w zw. z § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 461) na kwotę 60,00 zł. Orzeczono o powyższym jak w punkcie II postanowienia na podstawie wyżej podanych przepisów.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie III postanowienia, kierując się ogólną zasadą orzekania o kosztach postępowania w postępowaniu nieprocesowym wyrażoną w art. 520 § 1 k.p.c., bowiem zarówno wnioskodawca jak i uczestnicy byli w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania. Wnioskodawca z uwagi na chęć jednoznacznego, sądowego ustalenia kręgu spadkobierców swojej dłużniczki, a uczestnicy z uwagi na ustalenie ich przymiotu spadkobiercy. Sąd nie znalazł uzasadnionych podstaw do zastosowania w tej sprawie wyjątkowych regulacji zawartych w § 2 i 3 art. 520 k.p.c. (uczestnicy nie sprzeciwili się wnioskowi i współpracowali z Sądem w toku postępowania), dlatego wniosek wnioskodawcy o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania oddalono.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Duranowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sochaczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pszeniczna
Data wytworzenia informacji: